e-mail: youth_for_nature@ukr.net

044-406-74-52, 067-498-38-73
Радомська Маргарита Мирославівна

Всеукраїнський конкурс студентів і молодих вчених
"Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні"

Результати конкурсу

Результати оцінювання робіт-учасників ІІ Всеукраїнського конкурсу
«МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2016»
Місце
Прізвища авторів Назва роботи Установа Науковий керівник
Антропогенна діяльність та вплив зміни клімату на довкілля
4 Бузницький Борис Сергійович Вплив сонячної активності на кліматичні умови та динаміку гідрометеорологічного режиму боліт (на прикладі боліт на території НПП «Слобожанський») Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Решетченко Світлана Іванівна, к.геогр.н., доц., доцент кафедри фізичної географії та картографії
Оцінка стану довкілля, екологічні бази даних та прогнозування розвитку природно-техногенних процесів
1 Люта Євгенія Геннадіївна, Стиценко Владислав Юрійович Поліморфізм, метричні та морфологічні ознаки листових пластинок декоративної шовковиці плакучої форми та їх динаміка під впливом факторів оточуючого середовища Таврійський державний арготехнологічний університет Щербина В.В., к.б.н., старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища
1 Ярошенко Ірина Юріїівна Географічна база даних екологічного впливу сільського господарства, реалізована в Microsoft Office (на прикладі Черкаської області) Уманський національний університет садівництва Сонько Сергій Петрович, д.геогр.н., проф., завідувач кафедри екології та БЖД
2 Головатий Мар’ян Васильович Екологічний паспорт як інструмент еколого-географічного аналізу та оцінки (на прикладі бальнеологічних курортів Львівської області Львівський національний університет ім. І.Франка Койнова Ірина Богданівна, к.геогр.н., доц., доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
3 Воронін Владіслав Олександрович Оцінка екологічного стану Васищівського лісництва засобами ландшафтного планування Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Максименко Надія Василівна, к.геогр.н., доц., завідувач кафедрою моніторингу довкілля та природокористування
4 Якушева Анастасія Вікторівна Екологічна оцінка рекреаційних зон м.Харкова (на прикладі саду ім.. Т.Г. Шевченка) Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Кривицька Іветта Анатоліївна, к.т.н., доц., доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти
5 Безсонов Євген Миколайович Оцінка безпеки екологічної системи методом стенотопної біоіндикації ЧНУ ім. П.Могили Андрєєв В’ячеслав Іванович, к.т.н., доц., доцент кафедри екології та природокористування
6 Доценко Катерина Сергіївна, Надригайло Тетяна Олегівна Комплексна фітоіндикаційна оцінка стану об’єктів довкілля на територіях з різним рівнем техногенного навантаження Дніпродзержинський енергетичний технікум -
Дистанційне зондування Землі та геоінформаційні технології в невиснажному природокористуванні
1 Абрамов Дмитро Андрійович Оцінка ступеня осолонцювання чорноземів південних правобережного степу України методами багатоспектрального космічного сканування Миколайвський національний аграрний університет -
1 Савчук Світлана Ігорівна Дослідження стану гранітних кар’єрів з використанням методів дистанційного зондування Землі (на прикладі Хмельницької області) Хмельницький національний університет Міронова Наталія Генадієвна, д.с.-г.н., доц., завідувач кафедри екології, Артамонов Борис Борисович, к.військ.н., доц., доцент кафедри екології
2 Садовська Вікторія Анатоліївна Розробка, формування та ведення карт полігонів побутових відходів у Черкаській області методом ГІС Уманський національний університет садівництва Сонько Сергій Петрович, д.геогр.н., проф., завідувач кафедри екології та БЖД
3 Панчук Вікторія Юріївна Оцінка екологічного впливу промисловості Черкаської області за допомогою елементарної ГІС Уманський національний університет садівництва Сонько Сергій Петрович, д.геогр.н., проф., завідувач кафедри екології та БЖД
Оцінка екологічних ризиків та екоуправління
1 Іванов Олег Валентинович Екологічні аспекти середовища праці при виробництві молочних продуктів харчування Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Кочанов Є.О., к.військ.н., доц., доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування
2 Котвицький Богдан Володимирович Оцінка радіаційного впливу на медперсонал Житомирського обласного онкодиспансеру Житомирський національний агроекологічний університет Бордюг Наталія Сергіївна, к.с.-г.-н., доц., доцент кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування
3 Кравець Марія Олександрівна Застосування теорії радіоємності для оцінки екологічних ризиків від радіонукліду 137Cs у каскадах Голосіївських ставків Національний авіаційний університет Кутлахмедов Юрій Олексійович, д.б.н., проф., професор кафедри екології
4 Монахов Ілля Романович, Боднарчук Михайло Олегович, Єлін Сергій Дмитрович Екологічна безпека експлуатації кар’єрів Подільський державний аграрно-технічний університет Шелудченко Леся Сергіївна, к.т.н., доц., доцент кафедри екології та збалансованого природокристування
5 Антоненко Ольга Сергіївна Оцінка ризику для здоров’я населення м. Житомира внаслідок забруднення атмосферного повітря Житомирський національний агроекологічний університет Валерко Руслана Анатоліївна, к.с.-г.-н., доц., доцент кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування
Глобальний інвайронменталізм, екологічна освіта та культура
2 Медведєва Юлія Вікторівна Проблеми і перспективи становлення шкільної екологічної освіти України в умовах сталого розвитку Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Пеліхатий Микола Михайлович, д.фіз.-мат.н., проф., професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти
3 Пахуча Марина Євгеніївна Суб’єктне ставлення до навколишнього середовища як елемент екологічної свідомості студентів природничого факультету Харківський національний педагогічний університет ім. Г.Сковороди Бойчук Ю.Д., д.пед.н., проф., завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти
4 Колотило Олександра Анатоліївна Екологічні проблеми та розвиток екотуристичного потенціалу Смотрицького каньйону Національний авіаційний університет Радомська Маргарита Мирославівна, к.т.н., доц., доцент кафедри екології
Ідентифікація джерел забруднення та оцінка стану водних об'єктів
3 Кудріна Діана Андріївна, Судак Оксана Петрівна Дослідження дії ферум (ІІІ) хлориду на організми гідробіонтів (рибок гуппі) Дніпродзержинський енергетичний технікум Судак Оксана Петрівна, Спеціаліст ІІ категорії
4 Півненко Юлія Олегівна, Литвиненко Ольга Анатоліївна Дослідження наслідків нераціонального та інтенсивного використання водних ресурсів. Рекомендації щодо доочищення води Дніпродзержинський енергетичний технікум Литвиненко Ольга Анатоліївна, Викладач ІІ категорії
Водопостачання, водовідведення, технології очистки забруднених вод
3 Штика Ольга Сергіївна Process of multiphase liquids imbibition in the hydrophilic/oleophilic granular porous media Technical University of Lodz, Poland Jerzy Sek, DSc Eng., Prof., Vice dean the Faculty of Process and Environmental Engineering, Lodz University of Technology
3 Łukasz Przybysz Flow of highly concentrated emulsions through porous media Technical University of Lodz, Poland Jerzy Sek, DSc Eng., Prof., Vice dean the Faculty of Process and Environmental Engineering, Lodz University of Technology
4 Зінченко Руслан Олексійович Оцінка ефективності фільтрів для очищення води Національний авіаційний університет Трофімов Ігор Леонідович, к.т.н., доц., доцент кафедри екології
Збереження біотичного різноманіття та формування екомережі
4 Буцький Павло Едуардович Заліснення та формування екомережі в Північно-Західному Приазов’ї (ХІХ-поч.ХХ ст.) Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького Крилова Алла Миколаївна, к.і.н., доц., доцент кафедри історії
Екологічно чисті технології та збалансований розвиток суспільства
1 Тулученко Надія В’ячеславівна Вдосконалення технологічних параметрів процесу м’яття стебел соломи льону олійного як сировини для виробництва екологічно чистого геотекстилю Херсонський національний технічний університет Чурсіна Людмила Андріївна, д.т.н., проф., завідувач кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації
2 Тимчук Іван Степанович Капсулювання мінеральних добрив – шлях до зниження антропогенного навантаження на агроекосистеми НУ „Львівська політехніка” Мальований Мирослав Степанович, д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та збалансованого природокристування
3 Василенко Ольга Володимирівна, Філіпчак Наталія Сергіївна Агроекологічна оцінка біогумусу залежно від утримання штучної популяції червоного гнойового черв’яка в умовах Уманського НУС Уманський національний університет садівництва Філіпчак Наталія Сергіївна, доц., доцент кафедри екології та БЖД
4 Артеменко Валентина Георгієвна Оценка фитотоксического действия гербицидов на культурніе растения Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет -
Відновлювані джерела енергії та енергоефективність
1 Спасіченко Оксана Вікторівна Еколого-економічна ефективність удосконалення пасажироперевезень на міському транспорті Національний транспортний університет Вайганг Ганна Олександрівна, к.т.н., ст..викладач кафедри екології БЖД
2 Кремнєв Олександр Васильович, Ведмедера Володимир Сергійович Багатофункціональні апарати для одержання гранульованого продукту у вихровому зваженому шарі Сумський державний університет Артюхов Артем Євгенович, к.т.н., доц., доцент кафедри процесів та обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв
3 Дяденчук Альона Федорівна Приладові структури на основі нанопоруватих матеріалів Бердянський державний педагогічний університет Кідалов Валерій Віталійович, д.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри фізики
4 Сичікова Яна Олександрівна, Ковачов Сергій Сергійович Фотоелектричні перетворювачі енергії на основі наноструктурованих матеріалів для забезпечення енергоефективності та енергонезалежності держави Бердянський державний педагогічний університет Вамболь Сергій Олександрович, д.т.н., проф., зав.каф.теоретичної механіки
5 Ополінський Ігор Олегович Підвищення продуктивності метаногенезу під час анаеробної обробки біомаси Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Дичко Аліна Олегівна, к.т.н., доц., доцент кафедри інженерної екології
6 Кольцов Михайло Андрійович Система ефективного інформаційного забезпечення населення щодо енергоефективних стратегій Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" -
7 Кученко Богдан Перспективи альтернативної енергетики в Україні Одеський національний політехнічний університет Нарійчук Федір Денисович, к.б.н., проф., професор кафедри екології та гідрогазодинаміки
8 Калічак Євгеній Миколайович, Біленко Катерина Михайлівна Енергозбереження та використання джерел альтернативної енергетики Дніпродзержинський енергетичний технікум Біленко Катерина Михайлівна, Викладач І категорії
Хіммотологія, альтернативні та перспективні моторні палива
2 Кондакова Олеся Геннадіївна Екологізація авіаційного палива для поршневої авіації Національний авіаційний університет Бойченко Сергій Валерійович, д.т.н., проф., завідувач кафедри екології
2 Черняк Лариса Миколаївна Сучасні способи підвищення експлуатаційних властивостей бензинів Національний авіаційний університет
3 Нагурський Андрій Олегович Розроблення методу одержання бітумних матеріалів холодного нанесення НУ „Львівська політехніка” Гринишин Олег Богданович, д.т.н., проф., проф. кафедри хімічної технології переробки нафти і газу
Екологічна безпека у транспортній галузі
1 Ковалевський Сергій Костянтинович Підвищення рівня екологічної безпеки діяльності підприємств з ремонту та обслуговування доріг за рахунок впровадження логістичних систем Національний транспортний університет Матейчик Василь Петрович, д.т.н., проф., декан авто механічного факультету
2 Бордюг Наталія Сергіївна, Ломако Олександр Федорович Оцінка рівня забруднення приземного шару атмосфери викидами автотранспортних засобів на вулицях м. Житомира Житомирський національний агроекологічний університет -
3 Коломієць Сергій Валерійович Оцінка викидів забруднюючих речовин транспортними засобами на етапі відновлення роботоздатності Національний транспортний університет Матейчик Василь Петрович, д.т.н., проф., декан авто механічного факультету
Екобезпека урбоекосистем, екологічні рішення для комунального господарства
2 Сальницька Вікторія Миколаївна Фітоіндикаційна оцінка стану урбоекосистеми міста Черкаси Черкаський державний технологічний університет Чемерис Інгріда Альгімантівна, к.б.н., доц., доцент кафедри загальної екології, педагогіки та психології
4 Гриценко Любов Олександрівна Оцінка рівня забруднення чадним газом повітря міста Тальне Уманський національний університет садівництва Пушкарьова-Безділь Т.М., к.с.-г.н., доц., доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності
Поводження з відходами, полігони твердих побутових відходів
1 Ніка Юлія Олександрівна Організаційні засади раціонального поводження із твердими побутовими відходами в умовах студентського гуртожитку Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка Клепець Олена Вікторівна, асистент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології
2 Родная Діана Віталіївна Розробка системної моделі передпроектного аналізу в проектах збору та утилізації біогазу Національний транспортний університет Вайганг Ганна Олександрівна, к.т.н., ст..викладач кафедри екології БЖД
3 Олійник Юлія Святославівна Шляхи подолання „сімттєвої кризи” в Україні Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Вовк Оксана Олексіївна, д.т.н., проф., професор кафедри інженерної екологiї ІЕЕ
4 Федько Марія Андріївна Розрахунок обсягів накопичення твердих побутових відходів в місті Кам’янське Дніпродзержинський енергетичний технікум Надригайло Тетяна Олегівна, спеціаліст
5 Волошиновська Альона Валеріївна Теоретичні та практичні аспекти утилізації відходів, основні проблеми та шляхи вирішення Миколаївський національний аграрний університет Бобровська Надія Володимирівна, к.екон.н., асистент кафедри обліку і оподаткування
Вконтакте
Одноклассники
Google+
LinkedIn